การแถลงผลงานทางวิชาการ

แนวทางการเสริมสร้างเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย
(พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 12)
8 มกราคม 2564

 

รายละเอียด