Category Archives: สถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองนาคำ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพิ้นที่ตำบลที่รับผิดชอบก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลมีหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน เด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ 53 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5

จัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนปฐมวัยในพื้นที่ ชุมชนเทพารักษ์ 1-5,ชุมชนมิตรภาพ,ชุมชนเทพารักษ์พัฒนา,ชุมขน บขส. และชุมชนใกล้เคียง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
เปิดดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6