Category Archives: สถานีโดยสาร

โครงการปันกันอิ่ม สถานีรถไฟขอนแก่น

ศบฉ.จ.ขอนแก่น จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดระเบียบประชาชนในการรอรับการแจกจ่ายอาหาร สิ่งของ อุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)