หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

(พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 12)

กองบัญชาการกองทัพไทย