KHON KAEN TRUST CITY

ร่วมกันสร้าง ความมั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน ขอนแก่น

คู่มือประชาชน : โรงทานร่วมใจ ไม่แพร่เชื้อCOVID19

 ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า(COVID-19)   ทำให้มีการประกาศปิดสถานที่ทำงานหลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่มีงานทำ ในสภาพการณ์แบบนี้จึงมีบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อร่วมกันมาจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือกันและกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นจุดรวมของคนหลายคนทำให้เกิดความแออัดซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายของโรคได้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจึงมี ข้อแนะนำดังนี้

ข้อ

คำแนะนำ

1.

ผู้ปรุงอาหาร ผู้แจกอาหาร /การแจกอาหาร/อาหารที่นำมาแจก/ภาชนะบรรจุ

 

-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันโรคCOVID-19 การเข้าแถวรับอาหารแจก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้มีอาการไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ไม่ควรมารับอาหารแจก การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัด

 

-ผู้ปรุงอาหาร ผู้แจกอาหารทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีมีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบให้ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์

 

-ปรุงอาหาร ผู้แจกอาหารทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปรุงอาหารหรือแจกอาหาร ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนปรุงหรือแจกอาหาร และต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์เมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ใช้ร่วมกันหรือหลังจากใช้ห้องส้วม

 

-ผู้ปรุงอาหารและผู้แจกอาหารทุกคนต้องใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม ตัดเล็บมือให้สั้น  ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน ไม่ล้วงแคะแกะเกาอวัยวะต่างๆของร่างกาย ในระหว่างแจกอาหาร

 

-ผู้แจกอาหารทุกคนต้องยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และยืนห่างจากผู้มารับอาหารแจกไม่น้อยกว่า    1.5 เมตร

 

กำหนดพื้นที่และจำนวนคนในการยืนเข้าแถวรับอาหารให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยให้ต่อแถวเข้ารับอาหารแจกอย่างเป็นระเบียบ

 

-อาหารที่นำมาแจกต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการงดเว้นอาหารที่บูดเสียง่าย และต้องปรุงสุกใหม่นานไม่เกิน 4 ชั่วโมง หรือเป็นอาหารร้อน มีการปกปิดอาหารระหว่างขนส่งจากที่ปรุงประกอบอาหารมายังสถานที่แจก และในระหว่างตักเสริฟต้องมีที่ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองน้ำลายและ สิ่งสกปรก ตกลงไปปนเปื้อนในอาหาร รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ในการตักเสริฟ หรือคีบอาหารใส่ภาชนะ ห้ามใช้มือหยิบอาหารเสริฟ

 

-ใช้ภาชนะใส่อาหารสำหรับแจกที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทของอาหารที่นำมาแจก และจัดให้มีช้อนส่วนตัว

 

-การวางถุงหรือภาชนะใส่อาหารสำหรับแจกต้องวางสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร การวางช้อน ทัพพี ต้องใส่ในภาชนะโปร่งสะอาดและเอาด้ามช้อนหรือด้ามทัพพีขึ้น กรณีเป็นหลอดดูดน้ำต้องเป็นชนิดมีพลาสติกหรือกระดาษหุ้มเป็นหลอดเฉพาะส่วนตัว ไม่ใช้หลอดดูดในห่อพลาสติกรวม เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากมือไปสัมผัสกับบริเวณที่ตักอาหารเข้าปากหรือสัมผัสกับหลอดดูด

 

-จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮออล์ ไว้ในบริเวณบริเวณทางเข้าโรงทาน และจุดรับการแจกอาหาร

 

-ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์70% ไฮเตอร์ 1 ส่วนต่อน้ำ99 ส่วน เช็ดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้  เป็นต้น

2.

ผู้มารับการแจกอาหาร

 

-ผู้มารับการแจกอาหารทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

 

-ผู้มารับการแจกอาหารทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีมีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบให้รีบไปพบแพทย์

 

-ผู้มารับการแจกอาหารทุกคนต้องและล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าโรงทาน

 

-กำหนดให้ผู้มารับการแจกอาหารครอบครัวละ 1 คนโดยสามารถรับอาหารไปเผื่อคนในครอบครัวทุกคนได้ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

 

-เมื่อได้รับอาหารแจกแล้วให้นำกลับบ้านทันที ไม่ควรไปสังสรรค์ร่วมกันในชุมชนหรือไปในพื้นที่แออัด

 

-ไม่ควรให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัวมารับการแจกอาหาร

 

ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย