KHON KAEN TRUST CITY

ร่วมกันสร้าง ความมั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน ขอนแก่น

คำแนะนำประชาชน: เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ข้อ คำแนะนำ
1. ก่อนเดินทาง
  ก่อนเดินทางให้ประเมินว่า ควรเดินทางหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นและรอได้ ให้ชะลอการเดินทางไว้ก่อน
  ควรประเมินว่าตนเองและผู้ร่วมเดินทางมีสุขภาพดี ไม่มีไข้ ไอ จามเหนื่อยหอบ ถ้ามีอาการให้เลื่อนการเดินทางไปก่อน และไปพบแพทย์ทันที กรณีเลื่อนไม่ได้ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์บ่อยๆ และลดการสัมผัสในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสร่วมกันกับผู้อื่น 
  ควรประเมินว่าตนเองและผู้ร่วมเดินทาง หรือสมาชิกในครอบครัว เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรือไม่ ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงควรกักตัวอยู่ในบ้าน 14 วัน จึงเดินทาง 
  หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะเช่น รถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถโดยสารปรับอากาศ เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงมาได้ให้เลือกเวลาที่มีผู้โดยสารไม่แออัด
  พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขวดเล็กสำหรับใช้เวลาสัมผัสกับธนบัตร เงินเหรียญ สิ่งที่สัมผัสร่วมกับผู้อื่น และกระดาษทิชชู่
  ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงจุดหมาย
2 ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทาง
  ก่อนขึ้นรถและลงจากรถควรล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดและสบู่(ถ้ามี)
  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และต้องใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เดินทาง
  ลดการพูดคุย หยอกล้อในระหว่างเดินทางเพื่อป้องกันการกระเด็นของละอองน้ำลาย
  หากไอ จาม ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือใช้ทิชชู่ปิดปากปิดจมูก กรณีฉุกเฉินให้ไอ จามใส่ข้อศอกตัวเอง แล้วไปล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่
  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีช้อนกลางส่วนตัว(ช้อนกลางเฉพาะของตัวเอง)
  หลีกเลี่ยงการเอามือจับต้องบนใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูกและสัมผัสปาก
  พยายามอยู่ห่างจากผู้อื่น1-2 เมตร

 

3 เมือถึงที่หมายหรือถึงบ้าน
  พยายามขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ โดยหลีกเลี่ยงการจับราวบันได กรณีใช้ลิฟท์ ให้หันหน้าเข้าผนัง ใส่หน้ากากผ้า ใช้ข้อศอกหรือข้อนิ้วกดลิฟท์แทนการใช้นิ้ว
  ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ทันทีที่ถึงที่หมายหรือถึงบ้าน
  เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด
  หลีกเลี่ยงการพูดคุย กอดรัดสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวถ้ากลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
  รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารร้อน ควรเป็นอาหารจารเดียว กรณีรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว(ช้อนกลางเฉพาะของตัวเอง) ทุกครั้ง
  ลดหรืองดการออกไปสังสรรค์ ทานอาหารนอกบ้านหรือไปในที่ชุมชนแออัด
  ถ้ามีอาการไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบหลังจากเดินทาง2-14 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ด้วยรักและห่วงใย…..ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมใจ STOP COVID-19

 

ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย